1 Eylül 2007 Cumartesi

İngilizce Ders Notları

1. ) “ HAVE GOT / HAS GOT “ KALIBI :
Bu kalıp “sahip olmak” anlamında kullanılır. “I” ve çoğul özneler “have” ; he, she, it gibi tekil özneler “ has “ yardımcı fiili ile çekimlenir.
Örnek : I have got a pen. = I’ve got a pen. ( bir kalemim var.) / I haven’t got a pen. ( Bir kalemim yok.)
Have you got a pen ? ( Kaleminiz var mı?) / Yes, I have. / No, I haven’t.
Ali has got a car = Ali’s got a car. (Ali’nin arabası var.) Ali hasn’t got a car. ( Ali’nin bir arabası yok.)
Have you got a pen ? ( Kaleminiz var mı?) / Yes, I have ( Evet, var.) / No, I haven’t (Hayır, yok.)
Ali : Have you got a table for two? ( İki kişilik bir masanız var mı?)
Veli : I’m sorry sir. We haven’t got any. ( Üzgünüm efendim. Hiç yok.)
Ali : Then, is there another restaurant near here ? ( O halde, buraya yakın başka bir lokanta var mı?)
Veli : Yes, there is. It’s next to the hotel. ( Evet var. O, otelin yanındadır.)
Murat : Have you got a map of London? ( Londra haritanız var mı?)
Woman : Yes, madam. We’ve got this one. ( Evet, bayan. Bu var.)
Murat : Thank you very much. ( Çok teşekkür ederim.)

2.) MİKTAR BELİRTME :
a .) SOME : Sayılabilen isimler tekil haldeyken önlerine “a” (bir) veya “an” (bir) geldiğini hatırlayacaksınız. Sayılabilen isimlerin çoğul halde olması durumunda “some” (birkaç) sözcüğü kullanılır.”some” sayılamayan isimlerinde önüne gelerek “biraz” anlamını verir.
Örnek : I have got a book. ( Bir Kitabım var.)
I have got some books. ( Birkaç kitabım var.)
There is a bank in the street. ( Caddede bir banka var.)
There is some banks in the street. ( Caddede birkaç banka var.)
I have got some coffee. ( Biraz kahvem var.)
There is some water in the glass. ( Bardakta biraz su var.)
*** Dikkat! : “ Some” (birkaç, biraz) çoğunlukla olumlu cümlelerde kullanılır.Sadece rica, ikram türü cümlelerle, cevabın olumlu olması beklenen cümlelerde soru sorulmasına karşın “some” kullanılır.
Örnek : Will you give me some water? ( Bana, biraz su verir misiniz?)
Would you like some tea? ( Biraz çay ister misiniz?)
b.) ANY : Olumsuz cümlelerde veya sorularda “Hiç” anlamına gelen “Any” sözcüğü kullanılır. Any’den sonra gelen sayılabilir isimler daima çoğul haldedir.
Örnek: I haven’t got any books.(Hiç kitabım yok.) There aren’t any trees in the garden.( Bahçede hiç ağaç yok.)
Have you got any books? ( Hiç kitabınız var mı?) Are there any trees in the garden? (Bahçede hiç ağaç var mı?)
“Any” sayılamayan isimlerde de olumsuz veya soru cümlelerinde kullanılır.
There isn’t any tea in the cup. (Fincanda hiç çay yok.) We haven’t got any soup. ( Hiç çorbamız yok.)
İs there any tea in the cup? ( Fincandan hiç çay var mı ?) Have you got any soup? ( Hiç çorbanız var mı?)
*** Dikkat : “ some” veya “any” den sonra gelen sayılabilen ismin daima çoğul halde olduğu unutulmamalıdır. Örneğin : some hotels, any hotels, some houses, any houses.

3. ÖZEL KALIPLAR : a.) FOR ( İÇİN ) : Lokantada istenen masanın kaç kişilik olacağını belirten “a table for ...” kalıbı kullanılır. Örnek : Have you got a table for two? ( İki kişilik bir masanız var mı?) Can I have a table for five? ( Beş kişilik bir masa alabilir miyim?)
***Sinema, tiyatro veya belli bir gün için bilet isterken de “a ticket for...” kalıbı kullanılır. Örnek : Can I have a ticket for the cinema? ( Sinema için bir bilet alabilir miyim?) Have you got two tickets for wednesday? ( Çarşamba günü için iki biletiniz var mı?)
b.) ON : Menü de bir yemeğin var olduğu belirtilirken kullanılır. Ör : There is fish on the menu. (Menüde balık var.)
c.) OFF : Lokantada bir yemeğin kalmadığı belirtilirken “Yok, kalmadı” anlamında söylenir.
A : Can I have fish please? ( Balık alabilir miyim, lütfen?)
B : Sorry, the fish is off today. (Üzgünüm, bugün balık yok.)
A : Have you got any salad? ( Salatanız varmı?)
B : I’m sorry, ıt’s off today. (Üzgünüm, bugün kalmadı.)

1.) Saati Söyleme : Saatin kaç olduğu '' What time is it ?'' ya da '' What's the time? '' kalıbıyla sorulur. saat söylenirken cümle '' It's...'' kalıbıyla başlar. Aşağıdaki dört sözcüğü mutlaka öğreniniz.
'' quarter '' ( çeyrek ), '' after = past '' ( geçiyor ), '' to '' ( var ), '' half past '' ( buçuk )
Örnek : Saat 6;15 '' It's six-fifteen (Altı Onbeş), ''It's a quarter past six'' (Altıyı çeyrek geçiyor) 6;00 '' It's six o'clock.(saat 6'dır)
***Dikkat : İngilizce'de '' geçiyor, var '' gibi ifadelerde saati bildiren sayı en sonda bulunur. Dakika daha önce söylenir.
6;10 '' It's ten past six ( Altı'yı 10 geçiyor.), 6;30 It's half past six. (Altı buçuk), 5;45 It's quarter to six. (Altı'ya çeyrek var.)

2. Bir eylemin yapılış zamanını söyleme : Bir eylemin zamanını sorarken '' When '' ( Ne zaman ) veya'' What time '' (Saat kaçta ) sözcükleriyle soruya başlanır. Örnek : When does the bank open? ( Banka ne zaman açılır? )
What time do you get up ? ( Saat kaçta kalkarsınız? ) Bu sorulara geçmeden önce zaman bildiren sözcüklerle birlikte kullanılan edatları görelim.
-at (-de, -da) : Saat bildiren ifadelerin önüne gelir. at 6 o'clock ( saat Altı'da ), the film starts at 9;00 ( film 9;00 başlar)
-on (-de,-da) : Haftanın günlerinin önüne gelir. on Tuesday (Salı günü), on Sundays ( Pazar günleri)
- We play football on Sundays.( Biz Pazarları futbol oynarız.) - She is coming on Friday ( O, Cuma günü geliyor.)
- on weekdays : Hafta içi iş günlerini belirten '' weekdays '' ifadesinin önünede '' on '' kullanılır.
The bank opens at 8;30 on weekdays.( Banka mesai günlerinde 8;30'da açılır.)
- at weekend : '' Hafta sonu '' anlamına gelen bu sözcükten önce ''at'' kullanılır.
I go to the cinema at weekends ( Hafta sonları sinemaya giderim.)
every (her) sözcüğü ile kullanılan zaman ifadelerinin önünde hiçbir edat kullanılmaz. Sorularda ''O'' işaretiyle gösterilir. O every morning (her sabah), O every Tuesday (her Salı), O every weekend (her hafta sonu), O everyday (her gün), O '' daily '' (hergün) sözcüğüde önüne edat almaz. I drink milk everyday. (Hergün süt içerim.)
Örnek : When do you have a shower?(Ne zaman duş alırsınız?)/ I have a shower every Tuesday.(Her salı duş alırım.)
What time do you start work? (Saat kaçta iş'e başlarsınız?) / I start work at nine. ( Dokuzda iş'e başlarım.)
When does the shop close? ( Mağaza ne zaman kapanır?) / It's closes at seven on Fridays. ( Cumaları yedide kapanır.)

3.) Özel fiiller : -arrive (varmak ) fiilinden sonra gelen şehir adları, önüne '' in '' alır. Mekan adlarının önüne '' at '' alır.
Örnek : The train will arrive in Ankara at 2 o'clock. ( Tren saat 2'de Ankara'ya varacak.)
The train will arrive at the station at 6 o'clock (Tren sat 6'da istasyona varacak.)
-leave (ayrılmak) fiili ''bir yere hareket etmek'' anlamında kullanıldığında şehir adlarının önüne '' for '' edatı gelir.
Örnek : The bus will leave for Sivas at one thirty. ( Otobüs bir otuzda Sivas'a hareket edecek.)
(-) Olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde ''DO'' ve ''DOES'' yardımcı fiilleri kullanılır. '' Do '' I ve çoğul nesnelerde ''DOES'' 3. Tekil kişilerde kullanılır. I,You,We,They + do + not + F + N He,She,It + does + not + F + N
Örnek : I don't like tea. ( çay sevmem) He doesn't like tea. ( O çay sevmez.)
(?) DO + I + F DOES + He,She,İt + F Örnek : Do you like tea ? ( çay severmisiniz?) / Yes, I do ( Evet ) / No, I don't ( Hayır ) Does Ali like tea? ( Ali çay sever mi? ) Yes, he does ( Evet ) / No,he doesn't ( Hayır )
A : What time do you get up every morning? ( Her sabah saat kaçta kalkarsınız?)
B : I get up at 6 o'clock ( saat 6'da kalkarım.)
A : Do you drink coffee everyday? ( Hergün kahve içermisin? )
B : Yes, I drink coffee everyday. ( Evet, hergün kahve içerim. )
A : When do you go to the cinema? ( Ne Zaman sinemaya gidersiniz? )
B : We go to the cinema every Saturday. ( Her cumartesi sinemaya gideriz.)
A : Where does he go on Sundays? (O pazarları nereye gider? )
B : He goes to theatre on sundays. ( O pazarları tiyatroya gider.)

1.) '' a / an '' ve '' the '' tanımlıklarının kullanımı : a.) '' a '' ve '' an '' tanımlıkları : Bu tanımlılıkların her ikiside '' bir '' anlamındadır. Bu nedenle Tekil haldeki Sayılabilir cins isimlerin önüne gelirler. Aralarındaki tek fark ise şudur : '' a '' sessiz harfle başlayan sözcüklerden önce,'' an '' sesli harflerle (a, e, i, o, u)başlayan söxcüklerden önce kullanılır.
Örnek : a book (bir kitap), an apple (bir elma), a dog (bir köpek), an egg (bir yumurta), çoğul olursa ''s'' takısı alır.
*** Dikkat! : '' a '' ve '' an '' bir anlamına geldiği için sadece tekil haldeki isimle kullanılır. Çoğullar '' a / an ''almaz.
*** Not ; Son harfi '' s '' olan varlık adları çoğul hale geçerken '' es '' takısı alır. Ör : a glass, glases, a dress, dreses gibi. '' a / an '' takılarında bir istisna durum vardır. ''Üniversity'' kelimesi sesli harfle başlamasına rağmen '' a '' alır a üniversity. olur. Aynı şekilde '' hour '' kelimesi sessiz harfle başlamasına rağmen '' an '' alır. an hour olur.
*Not : tekil haldeki meslek adları ve çalışılan yer adlarının önüne herzaman'' a '' veya '' an '' geldiğine dikkat edilmelidir. Örnek : she is a nurse (O bir hemşiredir.), I am a teacher (Ben bir öğretmenim.) He is an angineer. ( O bir mühendistir.)


b.) '' the '' tanımlığı : bu tanımlılık varlığı önceden belirtilen, bilinen varlık adlarının önüne gelir.
Örnek : Give me a book. (bana bir kitap verin) Give me the book. ( Bana kitabı verin.)
*** '' the '' kullanımı iyi bilinmelidir : çoğul haldeki birleşik devlet adları ''the'' alır. - the U.S.A, the Britain, - First (Birinci), second (ikinci), third (üçüncü), 15th (15 nci) gibi sıra sayılarının önüne her zaman '' the '' gelir. -the first floor (birinci kat) -the 21st of August (Agustos'un 21'i ), -the second street ( İkinci Cadde )

*** Cografi yer isimlerinden öncede '' the '' kullanılır ; -the kızılırmak River. ( kızılırmak), -the Black Sea ( Karadeniz )
*** Tek olan varlık adlarından önce '' the '' kullanılır : -the Sun ( Güneş ), the moon ( ay ), -the weather ( hava )
***Not : Kişi adları, şehir adları ve diğer ülke adları önüne '' the '' veya '' a/an '' gelmez. Ankara, England (İngiltere), Germany ( Almanya ), Mr. Uyanık


2. Kişilerin nerede olduğunu söyleme : Kişilerin bulunduğu yeri sorarken Where (Nerede) sözcüğü ile cümle başlar.
- Where is Mr.Uyanık? (Bay Uyanık nerededir?) / He's in Sivas ( O sivas'tadır.) - Where are Mr.Uyanık and his father? ( Bay Uyanık ve babası nerededir?) / They are in Sivas ( Onlar Sivas'dadırlar.)
***Dikkat : Şehir,Ülke, adları önüne gelen ''in (içinde, -de) edatı ayrıca room (oda), office (Büro) ve kitchen (Mutfak) gibi belli bir mekan bildiren isimlerden önce kullanılır. Örnek : Mr.Uyanıkis in the office ( Mr.Uyanık Bürodadır.) She is in her room. ( O, odasındadır.) She is in the kitchen. ( O, Mutfaktadır.)
*** Belli bir amaçla gidilen kavramsal yerleri belirten sözcüklerle birlikte -de, -da anlamını veren ''at '' edatı kullanılır.
Örnek : He's at home (O, Evdedir) She's at work (O, İştedir) They're at School. (Onlar, Okuldadır)
He's at the cinema (O,Sinemadadır) He's at a friend's ( O, bir arkadaşındadır.) She's at the doctor ( O, Doktordadır.)
*** Not : Yukarıdaki cümlelerin tümüne '' Where '' ile başlayan sorular sorulur. ayrıca ''in'' ve ''at'' hangi sözcüklerle kullanıldığı iyi bilinmelidir.
*** Bir kişinin nerede olduğu sorulduğunda aşağıdaki özel kalıpla da karşılık verilebilir. Burada go ( gitmek ) fiilinin geçmiş zaman çekimi gone (gitti) kullanılır. Örnek : Where is Ali? (Ali nerededir?) / He's gone to work (O, işe gitti.)
Where is Mr.Uyanık? (Bay Uyanık nerededir?) / He's gne to the bank. ( O, Bankaya gitti.)
__________________
1.) Nerede olduğunu sorma : Where ( Nerede ) sözcüğü ile başlayan sorularda bir insanın, bir nesnenin veya bir yerin nerede olduğu sorulur.
Örnek : Where is Ali? ( Ali nerededir?), Where is the book? ( Kitap nerededir?), Where is the bank? ( Banka nerededir? ) Birden fazla varlığın yerini sorarken '' is '' yerine '' Are '' kullanılır. Where are the banks ? ( Bankalar nerededir? )

2.) Bir yeri tarif etme : '' Where....?'' ile başlayan sorulara verilen yanıtlarda bir yer tarif edilirken şu sözcükler kullanılabilir :
-İn : İçin de, de
-On : Üzerinde, de
-Opposite : Karşısında
-Nex to : Yanında, Bitişiğinde
-Near : Yakınında
-On the corner of : Köşesinde
-At the end of : Sonunda
-The nearest : En yakın

Dikkat : Şema üzerinde insan çizilip onun gidiş yönüne göre bir yer tarif edilmesi istenseydi şu sözcükler kullanılabilir.
-on the left : Solda
-on the right : Sağda
-Straight ahead : Doğru ilerde
-near here : Buraya yakın

3.) Bir yeri tarif etmede kullanılan diğer kalıplar : There is ...(...Vardır) kalıbıyla başlayan cümleler
'' Buraya yakın bir banka var mı? '' '' Market street'te bir banka var '' gibi tekil cümle yapılarını oluşturmada kullanılır.

Örnek : (+) There is a bank in Market street. (Market street'te bir banka vardır.) - There isn't a bank in Market street. (Market street'te bir banka yoktur.) ? Is there a bank in Market street? ( Market street'te bir banka var mıdır?) bu soruya '' Yes, there is '' ( Evet vardır.) veya No, there isn't (Hayır yoktur.) yanıtlarından biri verilir.

***Not : Birden fazla sayıda şeyin varlığını belirtirken '' İs '' yerinde '' Are '' kullanılır.
There are banks in Market Street ( Market Street'te bankalar vardır.)

4.) Verilen bilgiden emin olma veya olmama : Where is the nearest hotel? ( En yakın otel nerededir? ) Sorusunu ele alalım. Bu soruya yanıt veren kişi otelin nerede olduğunu kesinlikle biliyorsa ; It's in North Street. ( O North Street'tedir?) Yanıtını verir. Fakat bundan emin olmayan bir kişi verdiği yanıttan önce '' I Think '' (Sanırım) kalıbını söyler. I Think it's in North Street ( Sanırım, o North Street'tedir.) Eğer sorulan yerin nerede olduğu bilinmiyorsa : I'm Sorry, I don't know. ( Üzgünüm bilmiyorsa.) cümlesi söylenir.


5.) '' But '' iki ayrı cümle arasında bağlaç olarak kullanılır ve daima cümlelerden biri anlam yönünden olumlu iken, diğeri olumsuz bir anlam taşır. '' Sık sık televizyon seyrederim fakat hiç sinamaya gitmem. '' ya da '' Her Pazar maça gider fakat bu pazar evde kalıyor'' cümlelerinde olduğu gibi.

Örnek : Is there a restaurant in South Street? ( South Street'te bir lokanta varmıdır? )
No, there isn't but there is one in North Street. ( Hayır, yoktur fakat North Street'te bir tane vardır.)
İs there a bank in East Street? ( East Street'te bir banka var mıdır?)
Yes, there is but the nearest bank is in New Street'tedir.) ( Evet vardır, fakat en yakın banka New Street'tedir.)
__________________
1.) Can : (-ebilmek) yardımcı fiili izin isteme, yasaklama veya yardım önerme cümlelerinde birşeyin yapılıp yapılamayacağını belirtir.kullanımı diğer yardımcı fiillerde ( is, are,...) olduğu gibidir. Örnek : I can park here (Buraya park edebilirim.) I can't park here (Buraya park edemem.) can I park here? ( Buraya park edebilir miyim?)

a.) ''İzin isteme'' cümlelerinin önünde ''can I..?''(ebilir miyim?) soru kalıbı bulunur. Örneğin ; can I smoke here? (burada sigara içebilir miyim?) / Yes, of course (Evet tabii) / No, I'm sorry, you can't / (Hayır üzgünüm edemem.)

b.) Yardım isteme cümlelerinde ''help''(yardım etmek) fiili ''can'' yardımcı fiili ile birlikte bulunur: can you help me? (Bana yardım edebilir misiniz?) / Yes, of course (evet tabii) / No, I'm sorry I can't ( Hayır üzgünüm edemem )

c.) Yardım önerirken de '' size yardımcı olablir miyim? '' anlamında şu cümle söylenir :
Can I help you? / Yes, Please (Evet,Lütfen) / No,I'm thank you ( Hayır,Teşekkür ederim.)

d.) ''Can I..?'' kalıbı ayrıca ''Have'' (almak, sahip olmak) fiili ile birlikte kullanılarak bilet(ticket), oda (room), veya masa (table) istemek amacıyla kullanılır.

Örneğin : ''Can I have a ticket to Ankara?'' (Ankara'ya bir bilet alabilir miyim?) ''Can I have a room?'' (Bir Oda alabilir miyim?) / ''can I have a table?'' (boş bir masanız var mıdır.?)

Bu soruların tümüne ''Yes, of course'' (Evet, tabii) ''No,I'm sorry'' (Hayır, üzgünüm) yanıtlarından biri verilir.
Dikkat : ''Can'' yardımcı fiili ile aynı anlama gelen ''May'' daha nazik ve resmi bir anlam taşır.
Örnek : May I smoke here? ( Burada sigara içebilir miyim?) / Yes, You May. / No, I'm sorry , you may not.


2.) Öneride bulunma : Öneri cümleleri ''Let's'' (-elim) veya ''Shall we ..?'' (-elim mi?) kalıbıyla başlar.
Örnek : Let's go to the cinema ( Sinamaya gidelim.) Shall we watch TV? ( TV Seyredelim mi?)

Öneri kabul edilirse ; Yes, Let's ( Evet ) Öneri kabul edilmezse; No, let's not. ( Hayır )

Ricada bulunma : Rica cümleleri'' Will you...?'' (-er misiniz?) veya daha nazik ve Resmi bir kalıp olan '' Would you...?'' (-er misiniz?) ile başlar. bir şeyin yapılması nazikçe istendiği için bu sorulara yanıt vermeye gerek yoktur.

- Will you follow me, please? ( Lütfen beni izler misiniz?) - Would you open the window,Please? (Pencereyi açarmısınız, lütfen)

-Please park your car here.(Lütfen arabanızı buraya park edin.)bir şeyin yapılması nazikçe istendiği için bu sorulara yanıt vermeye gerek yoktur.

3.) Yasaklama, Olumsuz emir cümleleri : Burada fiilden önce ''don't'' olumsuzluk eki bulunur.
Örnek : Don't park here (Lütfen buraya park etmeyin.) / Don't wait. ( Lütfen beklemeyin.)

4.) Olumsuz rica cümlesi : Olumsuz emir cümlesi olan ''don't+fiil'' kalıbının başına ''please'' gelir.
Please don't follow me. (Lütfen beni izlemeyin.) / Please don't put your bag here. ( Lütfen çantanızı buraya koymayın.)

5.) Bir istekte bulunan kişiye biraz beklemesi söylenirken aşağıdaki kalıplar kullanılabilir.
Örnek : Just a moment,please.(Bir saniye lütfen) / Please,wait a moment. ( Bir saniye bekleyin lütfen.)
__________________
HOW DO YOU DO ? ( MEMNUN OLDUM )

a.)''How are you''(Nasılsınız?) sorusuna'' I am fine, thanks ''( iyiyim teşekkürler ) veya''I am very well, thank you'' ( iyiyim, Teşekkür ederim.) Aynı soru başka kişilerin nasıl olduğu sorulurkende kullanılabilir. Ör: How is your brother (kardeşiniz nasıl) He's fine, thanks. ( iyi teşekkürler.)
Dikkat : Burada '' fine '' ve '' well '' sözcükleri '' iyi '' anlamına gelmektedir.

b.)'' How do you do ?'' kalıbı resmi bir ortamda ilk kez karşılaşan kişiler arasında '' memnun oldum '' anlamında söylenir. '' ben de '' demek için aynı kalıp kullanılır.

c.) ''Spell'' fiili bir sözcüğün yazılırken hangi harflerden oluştuğunu sormak için kullanılır.cevabında araya tire konularak verilir.
Ör : How do you spell your name ( isminizin yazılışını söylermisiniz ) M-u-r-a-t

How is your niece? (yeğeniniz nasıl) / She is fine( O iyidir.) Who is uncle ?(amcanız kimdir?) / He's my father's brother (O babamın erkek kardeşidir.)
***Not : Murat's son is ömer's nephew.(Murat'ın oğlu Ömer'in erkek yeğenidir.)
Ayşe's mother is Ebru's aunt.(Ayşe'nin annesi ebru'nun teyzesidir.) yapıları kurarken isimden sonra ''s'' takısı kullanılır. Murat's (Murat'ın), Ömer's (Ömer'in) yerine ''His'' Ayşe's (Ayşe'nin), Ebru's (Ebru'nun) Yerine ''Her'' iyelik sıfatı kullanılır.
Örnek : Ayşe's son is Mehmet's nephew. / Her son is His nephew.( Ayşe'nin oğlu Mehmet'in erkek yeğenidir.)
***Dikkat: sözü edilen zamirleri bulmak için sorulan sorulardan ismin cinsiyetine dikkat edilirken ''s'' takısı alıp almadığı da kontrol edilmelidir. üçüncü tekil kişilerle ilgili olan bu sorularda my, your, it, gibi sözcüklerin kullanılması doğru olmaz.
Tahmimde Bulunma : Kesin olarak emin olmadığınız durumlardan söz ederken cümlenin önüne '' I think '' (sanırım) kalıbı gelir.
Örnek : who is that? (Şu Kim?) / It's Mr.Uyanık ( kesin bilgi ) / I think İt's Mr. Uyanık ( tahmin )
__________________
1.ÜNİTE WHAT'S YOUR NAME ( İSMİNİZ NEDİR ? )

am, is, are Şimdiki Zaman :

Konuşma anında geçerli olan, devam eden eylem ve durumlar
do, does Geniş Zaman : Her zaman yinelenen alışkanlık haline gelmiş eylem veya durumlar

will Gelecek Zaman :

Gelecekte yapılması beklenen eylemler, gerçeklenmesi beklenen durumlar
have, has Yakın Geçmiş Zaman : Kısa bir süre önce tamamlanmış veya geçmişte başlamış olup halen devam
eden eylemler, durumlar

did Di'li Geçmiş Zaman :

Geçmişte yapılmış, tamamlanmış, eylem veya durumlar
can e - bilmek e bilmek anlamında yetenek, yapılabilirlik bildirir.
shall e - cek, a - cak Özellikle öneri bildiren soru cümlelerinde kullanılır
may e - bilmek e bilmek anlamında resmi ortamlarda izin isteme cümlelerinde kullanılır
would cekti, cakti, e cek, a cak resmi ortamda rica cümlelerinde kullanılır

İngilizcede iki tip soru cümlesi vardır.

1. Yardımcı fiille başlayan sorular :

2. Bir şeyin onaylanması için sorulurlar.

Türkçedeki karşılığı ''mi, midir?'' ekiyle biten soruların karşılığıdır. Am,İs,Are gibi yardımcı fiil soru cümlesinin başındayken yanıt Yes, veya No ile başlamakla onayı veya onay vermemeyi bildirir. Ör : - Are you student - Yes I am, - No I am not
***Yardımcı fiil İs,are,can,will,do,does,did,have,has,shall,...) İle başlayan sorular Yes / No ile cevaplanır.
***soruda hangi yard.fiil kullanılmışsa yanıtta o yardımcı fiil bulunur. ör: soru ''is'' ile sorulursa yanıtta ''is'' kullanılır.
2. Bilinmeyen bir şeyi öğrenmek için sorulan sorular : Soru What:Ne, Who:Kim, Where: nerede,
How : Nasıl, When : Ne zaman, What time : Saat kaçta, Why : Niçin, neden, Whose : Kimin, Why: Niçin Which: Hangisi sözcüklerinden birisiyle başlarsa yanıt Yes/No ile başlamaz. soruyu öğrenmek için
sorulmuşsa yanıtta onu açıklayıcı bilgi verilir. Örnek : Where are they? (Onlar nerededir.) They are in the office (Onlar Bürodadırlar.)
Dikkat : is your name murat uyanık (isminiz Murat uyanık mıdır?) Yes, it is (evet odur) bu sorunun cevabı
asla Yes,I am olmaz '' is'' ile sorulan sorular kişiyi hedef almıyor, sadece onun isminin murat olup
olmadığını soruyor bu nedenle Yes it is ile cevap verilir.

ingilizcede telefon konuşmasında kendini tanıtırken '' I '' Zamiri yerine '' this'' kullanılır. Karşıdaki kişinin kim olduğu sorulurken de '' you '' Yerine '' that '' bazende '' it '' sözcüğü kullanılır. Daha sonra konuşma '' I, you,'' zamirleriyle devam eder. Örnek : Who is that, Who is it, please? is that murat? v.s
Hello. is that 123? (merhaba orası 123 mi?) / Yes, who is it, Pleasa? (Evet, Kimsiniz?) / This is Murat (ben Murat)
Not: That's all right ( önemli değil. - '' I am Sorry '' şeklinde özür dileyen kişiye verilen yanıttır.)


Mr., Mrs., Miss., Ms. Hitap kalıpları kişinin ilk adıyla tek başına kullanılmaz. Ör: Mr. Murat ATEŞ gibi

2.ÜNİTE HOW DO YOU DO ? ( MEMNUN OLDUM )

a.)''How are you''(Nasılsınız?) sorusuna'' I am fine, thanks ''( iyiyim teşekkürler ) veya''I am very well, thank you'' ( iyiyim, Teşekkür ederim.) Aynı soru başka kişilerin nasıl olduğu sorulurkende kullanılabilir. Ör: How is your brother (kardeşiniz nasıl) He's fine, thanks. ( iyi teşekkürler.)
Dikkat : Burada '' fine '' ve '' well '' sözcükleri '' iyi '' anlamına gelmektedir.
b.)'' How do you do ?'' kalıbı resmi bir ortamda ilk kez karşılaşan kişiler arasında '' memnun oldum '' anlamında söylenir. '' ben de '' demek için aynı kalıp kullanılır.
c.) ''Spell'' fiili bir sözcüğün yazılırken hangi harflerden oluştuğunu sormak için kullanılır.cevabında araya tire konularak verilir.
Ör : How do you spell your name ( isminizin yazılışını söylermisiniz ) M-u-r-a-t

How is your niece? (yeğeniniz nasıl) / She is fine( O iyidir.) Who is uncle ?(amcanız kimdir?) / He's my father's brother (O babamın erkek kardeşidir.)
***Not : Murat's son is ömer's nephew.(Murat'ın oğlu Ömer'in erkek yeğenidir.)
Ayşe's mother is Ebru's aunt.(Ayşe'nin annesi ebru'nun teyzesidir.) yapıları kurarken isimden sonra ''s'' takısı kullanılır. Murat's (Murat'ın), Ömer's (Ömer'in) yerine ''His'' Ayşe's (Ayşe'nin), Ebru's (Ebru'nun) Yerine ''Her'' iyelik sıfatı kullanılır.
Örnek : Ayşe's son is Mehmet's nephew. / Her son is His nephew.( Ayşe'nin oğlu Mehmet'in erkek yeğenidir.)
***Dikkat: sözü edilen zamirleri bulmak için sorulan sorulardan ismin cinsiyetine dikkat edilirken ''s'' takısı alıp almadığı da kontrol edilmelidir. üçüncü tekil kişilerle ilgili olan bu sorularda my, your, it, gibi sözcüklerin kullanılması doğru olmaz.
Tahmimde Bulunma : Kesin olarak emin olmadığınız durumlardan söz ederken cümlenin önüne '' I think '' (sanırım) kalıbı gelir.
Örnek : who is that? (Şu Kim?) / It's Mr.Uyanık ( kesin bilgi ) / I think İt's Mr. Uyanık ( tahmin

3.ÜNİTE CAN YOU HELP ME ? ( BANA YARDIM EDEBİLİR MİSİN ? )
1.) Can : (-ebilmek) yardımcı fiili izin isteme, yasaklama veya yardım önerme cümlelerinde birşeyin yapılıp yapılamayacağını belirtir.kullanımı diğer yardımcı fiillerde ( is, are,...) olduğu gibidir. Örnek : I can park here (Buraya park edebilirim.) I can't park here (Buraya park edemem.) can I park here? ( Buraya park edebilir miyim?)

a.) ''İzin isteme'' cümlelerinin önünde ''can I..?''(ebilir miyim?) soru kalıbı bulunur. Örneğin ; can I smoke here? (burada sigara içebilir miyim?) / Yes, of course (Evet tabii) / No, I'm sorry, you can't / (Hayır üzgünüm edemem.)
b.) Yardım isteme cümlelerinde ''help''(yardım etmek) fiili ''can'' yardımcı fiili ile birlikte bulunur: can you help me? (Bana yardım edebilir misiniz?) / Yes, of course (evet tabii) / No, I'm sorry I can't ( Hayır üzgünüm edemem )
c.) Yardım önerirken de '' size yardımcı olablir miyim? '' anlamında şu cümle söylenir :
Can I help you? / Yes, Please (Evet,Lütfen) / No,I'm thank you ( Hayır,Teşekkür ederim.)
d.) ''Can I..?'' kalıbı ayrıca ''Have'' (almak, sahip olmak) fiili ile birlikte kullanılarak bilet(ticket), oda (room), veya masa (table) istemek amacıyla kullanılır.
Örneğin : ''Can I have a ticket to Ankara?'' (Ankara'ya bir bilet alabilir miyim?) ''Can I have a room?'' (Bir Oda alabilir miyim?) / ''can I have a table?'' (boş bir masanız var mıdır.?)

Bu soruların tümüne ''Yes, of course'' (Evet, tabii) ''No,I'm sorry'' (Hayır, üzgünüm) yanıtlarından biri verilir.
Dikkat : ''Can'' yardımcı fiili ile aynı anlama gelen ''May'' daha nazik ve resmi bir anlam taşır.
Örnek : May I smoke here? ( Burada sigara içebilir miyim?) / Yes, You May. / No, I'm sorry , you may not.


2.) Öneride bulunma : Öneri cümleleri ''Let's'' (-elim) veya ''Shall we ..?'' (-elim mi?) kalıbıyla başlar.
Örnek : Let's go to the cinema ( Sinamaya gidelim.) Shall we watch TV? ( TV Seyredelim mi?)

Öneri kabul edilirse ; Yes, Let's ( Evet ) Öneri kabul edilmezse; No, let's not. ( Hayır )

Ricada bulunma : Rica cümleleri'' Will you...?'' (-er misiniz?) veya daha nazik ve Resmi bir kalıp olan '' Would you...?'' (-er misiniz?) ile başlar. bir şeyin yapılması nazikçe istendiği için bu sorulara yanıt vermeye gerek yoktur.

- Will you follow me, please? ( Lütfen beni izler misiniz?) - Would you open the window,Please? (Pencereyi açarmısınız, lütfen)

-Please park your car here.(Lütfen arabanızı buraya park edin.)bir şeyin yapılması nazikçe istendiği için bu sorulara yanıt vermeye gerek yoktur.

3.) Yasaklama, Olumsuz emir cümleleri : Burada fiilden önce ''don't'' olumsuzluk eki bulunur.
Örnek : Don't park here (Lütfen buraya park etmeyin.) / Don't wait. ( Lütfen beklemeyin.)

4.) Olumsuz rica cümlesi : Olumsuz emir cümlesi olan ''don't+fiil'' kalıbının başına ''please'' gelir.
Please don't follow me. (Lütfen beni izlemeyin.) / Please don't put your bag here. ( Lütfen çantanızı buraya koymayın.)

5.) Bir istekte bulunan kişiye biraz beklemesi söylenirken aşağıdaki kalıplar kullanılabilir.
Örnek : Just a moment,please.(Bir saniye lütfen) / Please,wait a moment. ( Bir saniye bekleyin lütfen.)

Hiç yorum yok: