29 Ağustos 2007 Çarşamba

Hukuka giriş cevaplı sorular

ÜNİTE 1-
ALIŞTIRMA SORULARI
1-Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarını diğer sosyal kurallardan ayırt eder?
Maddi yaptırıma tabi olmak
2.Aşağıdakilerden hangisinin yaptırımı maddi niteliktedir?
HUKUK Kuralları
3.Aşağıdakilerden hangisi sübjektif ahlak kuralı niteliğindedir?
Yalan Söylememe
4.Bedri katıldığı bir toplantıda Mehmet’e ‘şerefsiz’ diye bağırmıştır.Bedri’nin bu davranışı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Ahlak ,Hukuk ,Görgü kurallarına aykırıdır.
5.Cemile ,spastik özürlü kızı Nuran’ ın ellerinden ve ayaklarından bağlayarak kapalı bir odada tutmaktadır.Cemile’nin davranışı hangi sosyal kurallara aykırılık oluşturur?
Ahlak ve hukuk kuralları
6.Sevil, sokakta yürürken karşına çıkan yavru bir köpeği tekmelemiştir.Bunu gören komşusu Melda olaya müdahale ederek köpeği Sevil’den kurtarmış ve uzun süre de onunla olan ilişkisini kesmiştir.
Sevil’in davranışı tam olarak hangi sosyal kurallara aykırılık oluşturur?
Hukuk ve ahlak kuralları
7.Sevil, sokakta yürürken karşına çıkan yavru bir köpeği tekmelemiştir.Bunu gören komşusu Melda olaya müdahale ederek köpeği Sevil’den kurtarmış ve uzun süre de onunla olan ilişkisini kesmiştir.
Melda’ nın davranışı hangi sosyal kuralın sonucudur?
Ahlak Kuralları
8.Üniversite öğrencisi Selim,otobüste hamile bir bayana yer vermemiş ,kendisini uyaran diğer yolculara da ‘size ne ‘demiştir.Selim’in davranışı hangi kurallara aykırılık oluşturmaz?
Hukuk Kuralları
9.Aşağıdaki olaylardan hangisi hukukun toplumdaki düzeni sağlamak için gerekli olduğuna ilişkin bir örnektir.?
Hasan ve Hüseyin’in birlikte hırsızlık yapması
10.’Hırsızlık yapmak’ aşağıdaki kurallardan hangisinde maddi yaptırıma tabi tutulmuştur?
Hukuk Kuralları
ÜNİTE 1
KİTAP SORULARI
1-Aşağıdakilerden hangisin yaptırımı manevi değildir?
HUKUK KURALLARI
2-Nafaka yükümlülüğü,aşağıdaki sosyal kurallardan hangisi tarafından düzenlenmiştir.
HUKUK KURALLARI
3-Bir toplumda iyilik kötülük hakkında oluşan değer yargılarına göre,yapılmaması gereken davranışlara ilişkin kurallar bütününe ne ad verilir?
AHLAK KURALLARI
4-Aşağıdakilerden hangisi ,hukuk tanımının temel unsurlarından biridir?
MADDİ YAPTIRIMLI OLMASI
5-Aşağıdakilerden hangisi,hukukun gerekliliğine ilişkin bir örnektir?
AHMET’İN CAN’I ÖLDÜRMESİ
6-Üniversitesi öğrencisi Haluk, otobüste oturmakta iken bir durakta otobüste binen yaşlı bayana yer vermediği gibi,kendisini uyaran Soner’e de saygısızca davranarak “sana ne” diyerek terslemiştir.Bu olayda Haluk’un davranışı hangi sosyal hayat kuralına aykırılık oluşturmaz?
HUKUK KURALLARINA
7-Hukuk ile diğer sosyal kurallar arasındaki ilişkiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
AHLAK KURALLARININ YAPMA DEDİĞİNE HUKUK KURALLARI YAPMA DER
8.Birol mahkemeye giderek ,dava konusu olaya ilişkin bilgisi olmadığı halde Can aleyhine tanıklık edip ceza almasına neden olur.Birol’un bu davranışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
BİROLUN DAVRANIŞI HEM AHLAK HEMDE HUKUK KURALLARINA AYKIRILIK OLUŞTURUR.
9.10 Arkadaşı Can’ın yanında çalışan bir çocuğu dövdüğünü gören Mehmet ,olaya müdahale ederek ,çocuğu Canın elinden kurtarmış ve daha sonra da Can ile olan arkadaşlığına son vermiştir?
9-Canın davranışı ,tam olarak hangi sosyal kurala aykırılık oluşturur.
HUKUK VE AHLAK KURALLARINA
10-Mehmet’in davranışı hangi sosyal kuralların sonucudur?
AHLAK KURALLARINA
ÜNİTE 2
KİTAP SORULARI
1-Aşağıdakilerden hangisi hukukun yaptırım türlerinden biri değildir?
KÜÇÜK GÖRME
2-Aşağıdakilerden hangisi ceza türlerinden biri değildir?
TAZMİNAT
3-Aşağıdakilerden hangisi hükümsüzlük türüdür?
TEK TARAFLI BAĞLAMAZLIK
4-Roma hukukçuları ,hukukun sisteme bağlanmasında, hukuku kaç ana gruba ayırmışlar dır?
2 (İKİ)
5-Bir yüksek öğretim kurumunun yetkili kurulu,bir örgencinin ,sınavlara girmesine hukuka aykırı biçimde engel olursa ,öğrenci bu işlemin iptali için hangi mahkemeye başvurur?
İDARE MAH.
6-Resmi evlendirme memuru önünde yapılmayan evlenme ne tür yaptırımla karşılaşır?
YOKLUK
7.Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk ilişkisi değildir?
DEVLETİN ÇOCUK PARKI YAPMAK İÇİN GERÇEK KİŞİNİN EVİNİ KAMULAŞTIRMASI
8-Kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
KAMU GÜCÜNÜN KULLANILDIĞI İLİŞKİLERE UYGULANIR.
9-Tazminatla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
TAZMİNAT YAPTIRIMI SADECE HAKSIZ FİİLLERE UYGULANIR
10-Aşağıdakilerden hangisinde cebri icra söz konusu olmaz?
EVLENDİRME RESMİ MEMURA ÖNÜNDE YAPILMAMASI
ÜNİTE 2
ALIŞTIRMA SORUSU
1-Aşağıdakilerden hangisi hukukun yaptırım türlerinden biri değildir?
Ayıplama
2.Aşağıdakilerden hangisi ceza türlerinden değildir?
Cebri icra
3.Aşağıdakilerden hangisi hükümsüzlük türüdür?
Butlan
4.Ayırt etme gücüne sahip olmayan bir kimsenin yaptığı evlenme hangi hükümsüzlük türüne girer?
a.Mutlak Butlan
5.Bir kişi ile devlet veya bir devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
-Kamu hukuk kurallarıdır
-Devlet kişi olan ilişkisinde kamu gücüne dayanır.
-İlişkide astlık- üstlük durumu geçerlidir
-Anayasa hukuku bu tanımdaki kurallara dahildir
6.Tazminat ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
-maddi tazminat şeklinde olabilir
-Manevi tazminat şeklinde olabilir
-Bir yaptırım türüdür.
-Sebebiyet verilen zararı ödeme yükümüdür.
7.Hukukun sisteminde hukuk kaç ana gruba ayrılır?
2 gruba
8.Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk ilişkileri
-Devletin gerçek kişiye ait bir binayı kiralaması
-Devletin bir kırtasiye dükkanından kırtasiye malzemesi alması
-Devletin çalışanları için yemek firmasına yemek yaptırması
-Devletin gerçek kişiye ait bir dükkanı satın alması
9.Yaptırım kavramı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru
Sosyal hayat düzenleyen kurallarının hepsinin bir yaptırımı vardır.
Din,ahlak ve görgü kurallarının yaptırımı manevidir.
Hukuk kurallarının yaptırımı maddidir.
Emir ve yasaklara uyulmadığı takdirde karşılaşılacak olan tepkidir.
10.Hukuk kuralarına aykırı olarak yapılmış bir idari işlemin yargı organı kararıyla kaldırılması hangi tür yaptırımdır?
İptal

ÜNİTE 3
KİTAP SORULARI
1-Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın kabul ettiği ilkelerden biri değildir?
MONARŞİK DEVLET
2-Vatandaşlara ,insan onuruna yakışır bir yaşam düzeyi sağlamak , hangi anayasal ilke ile yakından ilişkilidir?
SOSYAL DEVLET
3-Cumhurbaşkanı kaç yıl için seçilir?
7
4-T.B.M.M. kaç üyeden oluşur?
550
5-Aşağıdakilerden hangisi “mahalli idare” dir?
BELEDİYE İDARESİ
6-Bir fiilin Ceza Kanununda yazılı ilkeye uygun olmasına ne ad verilir?
KANUNİ UNSUR
7-Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanununda sayılan cezalardan değildir?
İDAM
8-Kamu davası aşağıdakilerden hangisi tarafından açılır?
CUMHURİYET SAVCILIĞI
9-Aşağıdakilerden hangisi “gelir üzerinden alınan vergiler” dendir?
KURUMLAR VERGİSİ
10-Toplu iş sözleşmesi kimler arasında yapılır?
İŞÇİ SENDİKASI İLE İŞVEREN ARASINDA
ÜNİTE 3
ALIŞTIRMA SORULARI
1-Her vatandaşın seçme ve seçilme hakkı ile halk oylamasına katılma hakkının bulunması,Anayasamızın hangi ilkesine ilişkindir?
Demokratik Devlet İlkesi
2-Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkileri
Görevleri
a.Kanun Koymak
b.Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek
c.Para basılmasına karar vermek
d.Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak
3.Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili olarak
a.Cumhurbaşkanı seçilebilmek için 40 yaşını doldurmuş olmak gerekir.
b.Cumhurbaşkanı 7 yıllık bir süre için seçilir.
c.Bir kimse 2 defa cumhurbaşkanı seçilemez.
d.Anayasada belirtilen süre içerisinde cumhurbaşkanı seçilmez ise TBMM seçimleri
derhal yenilenir.
4.Aşağıdakilerden hangisi ‘Genel İdare ‘
-Bakanlar Kurulu -Cumhurbaşkanı -Vali -Kaymakam
5.Aşağıdakilerden hangisi idarenin ‘yargısal Denetimi’ne dahildir?
a.Danıştay Denetimi
6.Ceza hukukunda,fiilin kusurlu bir irade tarafından yaratılmış olması aşağıdakilerden hangisine ilişkindir?
a.Suçun manevi unsuru
7.Aşağıdakilerden hangisi bir çekişmeli yargı işidir?
Alacak davası
8.İcra ve iflas memurlarının işlemlerine karşı ilgililerin itiraz ve şikayetleri aşağıdakilerden hangisi tarafından incelenip karar bağlanır.
İCRA Tetkik mercii
9.Aşağıdakilerden hangisi Devletler Umumi Hukukunun kaynakları
-Antlaşmalar -Milletlerarası teamül -İçtihatlar -Doktrin
10.Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alınan vergiler
-Emlak Vergisi -Veraset ve intikal VER.
-Motorlu Taşıtlar Ver. -Özel tüketim ver.

ÜNİTE 4
KİTAP SORULARI
1-Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukuka girmez?
SİGORTA HUKUKU
2-Ebru’nun Can ile yapmış olduğu kira sözleşmesinde ,arkadaşı Ali!nin Ebru’ya kefil olması halinde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
TİCARET HUKUKUNU İLGİLENDİREN KEFALET İLİŞKİSİ SÖZ KONUSUDUR.
3-Senet zilyetliğinin devri ile birlikte yazılı devir beyanında bulunması gerekli olan senet aşağıdakilerden hangisidir?
NAMA YAZILI
4-Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye ne ad verilir?
TACİR
5-Aşağıdakilerden hangisi ticaret şirketi değildir?
ADİ ŞİRKET
6-Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrak değildir?
KİRA KONTRATI
7-Anonim şirketlerde ortakların pay sahipliği gösteren belgelere ne ad verilir?
HİSSE SENEDİ
8-Aşağıdakilerden hangisi Limited şirketlerin yapamayacağı işlerdendir?
BANKACILIK VE SİGORTACILIK
9-Kıymetli evrakın çeşitleri içinde tedavül (elden ele dolaşma) kabiliyeti en çok olan hangisidir?
HAMİLİNE YAZILI SENETLER
10-Özel sigortalarda tarafların hak ve borçlarını gösteren belgeye ne ad verilir?
SİGORTA POLİÇESİ
ÜNİTE 4
ALIŞTIRMA SORULARI
1-Aşağıdakilerden hangisi aile hukuku
a.Evlenme b.Nişanlanma c.Velayet d.Boşanma
2-Miras hukukunda miras bırakanın malvarlığı toplamına ne ad verilir?
TEREKE
3-Aşağıdakilerden hangisi kişiler hukukunun kapsamında yer alan konular
-Hısımlık -Kişiliğin kazanılması -Yerleşim yeri -Kişiliği türleri
4.Aşağıdakilerden hangisi tacirlerin yükümlülükleri
-Ticaret ünvanı kullanmak
-ticari işletmelerinin ticari sicile tescil ettirmek
-Tedbirli bir iş adamı gibi davranmak
-Ticari defter tutmak
5.Aşağıdakilerden hangisi her türlü borcu için iflası istenebilecek kimselerden değildir?
a.Matbaacı b.Sarraf c.Acente d.Komisyoncu e.Marangoz
6.Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Kanununda düzenlenmiş ticaret şirketleri
a.Koll.Şti. b.Komandit Şirket c.A.Ş. e. LTD.şti
7.Senette yazılan hakkın devredilmesini, rehnedilmesini veya tahsil edilmesini sağlamak amacıyla yapılan irade açıklamasına ne ad verilir?
CİRO
8.Deniz ticareti hukukunda bayrak aşağıdakilerden hangisini gösterir?
GEMİNİN BAĞLI OLDUĞU DEVLETİ
9.Aşağıdakilerden hangisi niteliği itibariyle diğerlerinden farklı bir sigorta türü kapsamında değerlendirilen risk çeşididir?
İş kazası
10.İngiliz vatandaşı Edward ,tatil için geldiği Antalya ‘yı çok beğenmiş,orada bir ev satın almak istemektedir.Bunun mümkün olup olmadığının değerlendirilmesi özel hukuku hangi koluna girer?
YABANCILAR HUKUKU

ÜNİTE 5
ALIŞTIRMA SORULARI
1.Aşağıdaki hukuk dallarından hangisinde örf ve adet kuralları rol oynamaz?
Ceza Hukuku
2.Aşağıdaki kanunların hangisini Cumhurbaşkanının meclise geri gönderme yetkisi yoktur?
Bütçe Kanunu
3.Bakanlar kurulunun hazırlayarak meclise sunduğu kanun projesine ne ad verilir?
Kanun Tasarısı
4.Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi kime aittir?
Bakanlar Kurulu
5.Tüzük ile ilgili aşağıdaki bilgiler
-Bakanlar Kurulu tarafından çıkar
-Cumhurbaşkanı tarafından imzalanır
-Resmi gazetede yayımlanır
-Danıştay’ın incelemesinden geçer
6.Yetkili merci tarafından konuları ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?
Mevzuat
7.Yürürlülük tarihi belli olmayan Kanunlar Resmi Gazetede yayımlandıktan kaç gün sonra yürürlüğe girer.
45 Gün
8.Yönetmelik ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlar
9.Kanunlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden
-Hukukun yazılı kaynaklarındandır
-Yasama organı tarafından çıkarılır
-Anayasaya aykırı olamaz
-Genel ve soyut hukuk kurallarıdır.
10.Örf ve adet hukuku kuralları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Toplumun vicdanında yer alırlar
ÜNİTE 5
KİTAP SORULARI
1-Tüzük çıkarma yetkisi kime aittir?
BAKANLAR KURULU
2-Aşağıdakilerden hukuk dallarından hangisinde örf ve adet adete yer verilmez?
CEZA HUKUKU
3-Aşağıdakilerden hangisi bilimsel görüşler içerisinde yer almaz?
OTOBİYOGRAFİLER
4-Örf ve adet hukuk kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
HUKUKİ YAPTIRIMA BAĞLANMIŞLARDIR
5-Hakimin hukuki anlaşmazlığı çözerken başvuracağı kaynaklar sırası açısından hangi sıralama doğru olarak verilmiştir?
KANUN-ÖRF VE ADET KANUNU-YARGISAL KARARLAR
6-Yetkili bir makam tarafından konulmuş olan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?
MEVZUAT
7-Kanunların yürürlüğü ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
KANUNLAR RESMİR GAZETEDE YAYIMLANDIKLARI GÜN YÜRÜRLÜĞE GİRERLER.
8-Kanunlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
YAZILI OLMAK ZORUNDA DEĞİLDİRLER
9-Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi tanıyan Anayasamızın aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
1876-1961-1982
10-Aşağıdakilerden hangisi genel ve özel örf ve adet hukuku uygulamalarından biri değildir?
BAŞLIK PARASI

ÜNİTE 6
ALIŞTIRMA SORULARI
1-Aşağıdakilerden hangisi kamu hakları arasında yer alır?
a.Fikri haklar b.Alacak Hakları c.Nafaka Hakkı d. Oturma hakkı e.Konut Hakkı
2.Dinlenme hakkı hangi haklar arasında yer alır?
Sosyal ve ekonomik kamu hakları
3.Eşyalar üzerindeki mutlak hakka ne ad verilir?
Ayni Hak
4.Aşağıdakilerden hangisi malvarlığı hakları arasında yer alır?
Telif Hakkı
5.Maddi olmayan mallar üzerindeki mutlak haklara ne ad verilir?
Fikri haklar
6.Ahmet cep telefonunu Nilüfer’e satmıştır.Bu satım sözleşmesinden hem Ahmet hem de Nilüfer ne tür bir hak kazanırlar?
Nisbi hak
7.Ali ömrü boyunca Emre’nin yanında çalışacağına dair bir hizmet sözleşmesi imzalamıştır.Böyle bir sözleşme aşağıdaki haklardan hangisine tecavüz teşkil eder?
Kişilik Hakkı
8.Kıvılcım saatini İlker’e satmış ancak henüz teslim etmemiştir.İlker satış nedeniyle hangi hakka dayanarak Kıvılcım’dan saati ister?
Nisbi Hak
9.Bir yarışmada kazanan kişiye bir bilgisayar veya televizyon verilmesi taahhüt edilmiştir.Yarışmayı kazanan kişinin seçimlik hakkını kullanması halinde aşağıdaki yenilik doğuran haklardan hangisi söz konusu olur?
Değiştirici Yen.Doğ.Hak
10.Aşağıdaki haklardan hangisi başkalarına devredilebilir veya hak sahibinin ölümden sonra miras yoluyla mirasçılara geçer?
Alacak Hakkı
ÜNİTE 6
KİTAP SORULARI
1-Aşağıdaki haklardan hangisi kamu hakları arasında yer almaz?
FİKRİ HAKLAR
2-Türkiye de bulunan bir yabancı aşağıdaki hakların hangisinden yararlanabilir?
ÖZEL (MEDENİ)HAKLAR
3-Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı hangi haklar arasında ter alır?
KİŞİSEL HAKLAR
4-Maddi mallar (eşyalar) üzerindeki mutlak hakka ne denir?
AYNİ HAK
5-Aşağıdakilerden hangisi malvarlığı hakları arasında yer almaz?
KİŞİLİK HAKKI
6-Aşağıdaki haklardan hangisi başkalarına devredilebilir veya hak sahibinin ölümünden sonra miras yoluyla mirasçılara geçer?
MÜLKİYET HAKKI
7-Sibel’in sahip olduğu taşınmaz malını Can’a devretmesi halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
TASARRUF
8-Ali kitabını Berna’ya satmış ancak henüz teslim etmemiştir.Berna bu satış nedeniyle hangi hakka dayanarak Ali’den kitabı ister?
NİSBİ HAK
9-Satım sözleşmesi yapmak için ,icap’ta bulunan Özlem’e karşılık Hayriye’nin kabul açıklamasında bulunması halinde yenilik doğuran haklardan hangisi söz konusu olur?
KURUCU
10-Aslı vekili bulunduğu Gül’e vekillikten istifa ettiğini bildirmiştir.Aslı ne tür bir yenilik doğuran hak kullanılmıştır?
BOZUCU

ÜNİTE 7
ALIŞTIRMA SORULARI –
1-Aşağıdakilerden hangisi bi ya da birden fazla kimsenin hukuki bir sonuca irade açıklaması olarak tanımlanır?
HUKUKİ İŞLEM
2-Aşağıdaki durumlardan hangisinde bir hakkın aslen kazanılması
Ana ve babanın doğan çocukları üzerindeki velayet hakkının kazanımı
Denizde yakalanan balık üzerindeki mülkiyet hakkının kazanımı
Taşınır malların sahiplenme yoluyla kazanımı
Bir taşınmazın işgal yoluyla kazanımı
3.Taşınır eşya üzerinde ayni hakların kazanımı hangi anda gerçekleşir.
Eşyanın zilyetliğinin karşı tarafa devredilmesi anında
4.Bir kimsenin kendisine ait değerli bir kolyeyi bir arkadaşına hediye etmesi halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur.
Hukuki İşlem
5.Ayşe’nin temizlenmek üzere kuru temizlemeciye bıraktığı paltosunun kuru temizlemeci tarafından üçüncü bir kişiye satılmış olması durumunda ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğru bilgidir?
Üçüncü kişi iyi niyetli olması halinde mülkiyeti kazanır.
6.Aşağıdakilerden hangisi hakların kaybedilmesine neden olan olgulardan biri değildir?
İyi Niyet
7.Sözleşme yapılırken öngörülemeyen ’olağanüstü bir halin’ sonradan ortaya çıkmasından dolayı borçlunun edimini yerine getirmesinin aşırı güçlendiği durumlarda,hakimin sözleşmeyi yeni koşullara göre değiştirmesinin mümkün olduğu yönündeki görüşe ne ad verilir?
Emperevizyon Teorisi
8-Aşağıdakilerden hangisi hakları devlet eliyle korunması kapsamının dışındadır?
Kuvvet Kullanma
9.Aşağıdakilerden hangisi ’bir kimsenin gerek kendisinin ,gerek başkasının veya malını derhal vuku bulacak bir tehlikeden kurtarmak için bu tehlikeyi yaratmış olmayan diğer bir kimsenin mallarına zarar verilmesi’ olarak tanımlanabilir?
Zaruret Hali
10.Davalının ,iddianın dayandığı olgudan iddai edilen bir hakkın doğmuş olduğunu kabul etmesiyle beraber,mevcut bir nedenden dolayı davacının bu hakkını dava yoluyla isteyemeyeceğini ileri sürmesine ne ad verilir?
Defi
ÜNİTE 7
KİTAP SORULARI
1-Sahibi tarafından bir hukuki işlemle belli bir süre için başkasına verilmiş olan mallara ne denir?
BIRAKILMIŞ MALLAR
2-Hak sahibi olmayan bir kimseden bir hakkın devren kazanılmasını sağlayan kurum hangisidir?
İYİNİYET
3-Eşlerden biri birliği temsil hakkını kötüye kullanırsa ,hakim ona hangi yaptırım uygular?
YETKİNİN KALDIRILMASI
4-Davalının, davacının iddia ettiği hakkının doğmadığını veya doğmuş olan hakkının ortadan kalmış bulunduğunu ileri sürmesine ne denir?
İTİRAZ
5-Zilyetin bütün gasp ve saldırı fiillerini kuvvet kullanmakla defetmek hakkına ne denilir?
KUVVET KULLANMA
6-Duygunun sahibi olduğu evi Meral’e kiraya vermesi halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olmaz?
TEK TARAFLI İŞLEM
7-Tolga ,Mesut’la sözleşme yaparak ondan televizyonunu satın almış ve televizyon Mesut’un evinde Tolga’ya teslim edilmiştir.
Tolga televizyonunun mülkiyetini ne zaman kazanır?
TELEVİZYON TESLİM EDİLDİĞİNDE
8-Ayşe’nin ölümü üzerine geriye mirasçısı olarak Ayça kalmıştır.Miras Ayça’ya Ne zaman geçer?
AYŞENİN ÖLÜM ANINDA
9-Can ,arkadaşı Elif’in kendisine okumak için verdiği kitabı Özgür’e satmış ve teslim etmiştir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
CAN ÖZGÜRE TAŞINIR DAVASI AÇAR
10-Ali çantasını çaldırmıştır. Çantayı çalan hırsız bu çantayı durumu bilmeyen can a satmıştır ve teslim etmiştir.Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
CAN MÜLKİYETİNİ KAZANAMAZ

ÜNİTE 8
ALIŞTIRMA SORULARI
1-Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklar
-Resim üzerindeki hak
-Fikir ürünleri üzerindeki hak
-Beden tamlığı üzerindeki hak
-Özgürlükleri üzerindeki hak
2-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Gerçek kişiler gibi tüzel kişilerde hukuki anlamda kişi kabul edilir.
3-Tüzel Kişiler Hak ehliyeti hangi andan itibaren kazanır?
Kurulduğu anda
4-Aşağıdaki ifadelerden hangisi
-Fiil ehliyeti aktif bir ehliyettir.
-Fiil ehliyetine sahip olmak için bazı koşulları sağlamak gerekir
-Ergin olmayan kimselerin fiil ehliyeti yoktur.
-Fiil ehliyetine sahip olan kimseler kendi lehine haklar aleyhine borçlar yaratabilir.
5-Aşağıdakilerden hangisini yapabilmek için kişinin on sekiz yaşını doldurmuş olması şart değildir?
a.Evlenme
b.Miras sözleşmesi yapma
c.Otomobil satın alma
d.Bağışta bulunma
e.Ad değiştirme
6-Mahkeme kararıyla ergin kılınmak için küçüğün kaç yaşını bitirmiş olması gerekir.?
15
7-Aşağıdakilerden hangisi kanunda sayılan kısıtlık nedenlerinden değildir.?
a.Akıl sağlığı b.Savurganlık
c.Aklı zayıflığı d.Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı e.Yaş küçüklüğü
8.Aşağıdakilerden hangisi için fiil ehliyetine sahip olmak gerekmez?
a.Vakıf kurmak b.Sözleşme yapmak
c.Bağışlama yapmak
d.Haksız fiillerden sorumlu olmak
e.Mirasçı olmak
9.Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetsizlerden kendi başlarına yapacakları işlemlerden biri değildir.?
a.Serbest mallarıyla ilgili hukuki işlemler
b.Babalık davası açma
c.Nişanlanma d.Tanıma e.Bağışlamayı kabul etme
10.Kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin gaipliğine karar verilmesi için kaç yıl geçmesi gerekir?
5 Yıl
ÜNİTE 8
KİTAP SORULARI
1-Hak ve borçlara sahip olabilen varlıklara ne isim verilir?
KİŞİ
2-Hukuk düzenince aşağıdakilerden hangisi gerçek kişi olarak kabul edilir?
İNSANLAR
3-Gerçek kişilik ne zaman başlar?
COCUK TAM VE SAĞ DOĞDUĞUNDA
4-Kendisine gebe kalınan ve doğumu beklenilmekte olan çocuğa ne denir?
CENİN
5-Ölüm nasıl bir olaydır?
HUKUKİ
6-Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyetinin koşullarından biri değildir?
DOĞMUŞ OLMAK
7-Normal erginlik hangi yaşın doldurulmasıyla kazanılır?
18
8-Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyetinin içeriğine girmemektedir?
DAVALARDA TARAF OLABİLME
9-Bir küçüğün yargısal erginliğine hangi mahkeme karar verir?
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
10-Kendilerine yasal danışman atanmış olan kişiler aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisini danışmanın görüşü olmadan yapabilirler?
KİRA

Hiç yorum yok: